Website Banner
                                                    อบรมระยะสั้น 
(รับวุฒิบัตรรับรองจากสถานพยาบาลจุฬาเวช) การดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น หลักสูตรอบรม 10 วัน
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 84 ชม.  
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   5,000   บาทหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค หลักสูตร 2 เดือน   
ระยะเวลาเรียน 240 ชั่วโมง
เรียนทฤษฎี  80 ชม.  ปฏิบัติ 160 ชม.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 18,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-758-2501 ถึง 4


 
 

Current Pageid = 34