Website Banner
 
 
   ภาพบรรยากาศห้องเรียนและ การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ
 

§  การดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น หลักสูตร 10 วัน
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 84 ชม.  
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   5,000   บาท
(รับวุฒิบัตรรับรองจากสถานพยาบาล)
เปิดการเรียนการสอน  โดยได้รับวุฒิบัตรจากสถานพยาบาลจุฬาเวช  มีดังนี้

§ 
หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค หลักสูตร 2 เดือน  
ระยะเวลาเรียน 240 ชั่วโมง  เรียนทฤษฎี  80 ชม.  ปฏิบัติ 160 ชม. 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร     18,000   บาท

Current Pageid = 12