Website Banner
download ใบสมัครที่นี่
 
ระเบียบการสมัครอบรม 
 การรับผู้เข้าอบรม
1.      มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.      มีพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำจบการศึกษาชั้นมัธยมศักษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
3.      เพศ ชาย - หญิง       
4.      มีระดับวุฒิภาวะเหมาะสม
5.      มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ
หลักฐานการสมัคร
     2.1      วุฒิการศึกษาเดิม 2 ฉบับ
      2.2      บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน  2  ฉบับ
      2.3      สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ  
      2.4      รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้ว 3  รูป
หมายเหตุ  
·      แต่ละหลักสูตรรวม  ค่าอุปกรณ์ , ชุดฟอร์ม , หนังสือ , เอกสาร Sheet ต่างๆแล้ว
·      เปิดอบรมวันจันทร์ ศุกร์  เวลา 8.00 น. -16.00 น.  พักกลางวัน 1 ชั่วโมง
·      หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

สมัครโดยส่งเอกสารทาง E-mail ; chulavej@hotmail.com
 
Current Pageid = 13