Website Banner
  
        
จะทำอย่างไรที่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีกับชีวิต

ไม่กลายเป็นโรคซึมเศร้า   อยู่ในภาวะที่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ซึ่งอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่

1. เปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้สูงวัย: ผู้สูงอายุ ไม่ใช่คนอ่อนแอเสมอไป สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป ไม่ใช่ภาระของลูกหลาน มีคุณค่า และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้

2. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการออกไปใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ: ไม่ว่าจะเป็น ทางเดิน ทางข้าม ระบบขนส่งสาธารณะ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ถ้าคิดถึงผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุสักนิด โลกจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ

3. สร้างความรู้สึกมีชีวิตชีวาให้กับผู้สูงอายุ:อาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงอายุโดยตรง ออกแบบกิจกรรมแล้วอย่าลืมออกแบบเรื่องการเข้าถึงกิจกรรมของผู้สูงวัยด้วย แน่นอนว่าการมีสภาพแวดที่เอื้ออำนวย ย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุอยากออกไปทำกิจกรรมมากขึ้น

4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ: การที่ผู้สูงอายุจะช่วยเหลือตนเองได้ ออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมด้วยตนเองได้ ย่อมหนีไม่พ้น การส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะการไม่มีโรคย่อมเป็นลาภอันประเสริฐ

     การช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี สมาชิกในครอบครัว

อันประกอบด้วย ลูกหลาน ฯลฯ

ควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้


1. ช่วยนำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความสำคัญและมีความหวังในชีวิต เช่น ขอคำแนะนำต่าง ๆ ขอความช่วยเหลือจากผู้สูงอายุให้ควบคุมดูแลบ้านเรือน เป็นที่ปรึกษาอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน

2. ควรระมัดระวังคำพูด หรือการกระทำที่แสดงออกต่อผู้สูงอายุ เน้นความสำคัญของผู้สูงอายุเป็นอันดับแรก ยกตัวอย่างเช่น เวลารับประทานอาหารเชิญชวนให้รับประทานอาหารก่อนและตักข้าวให้

3. ชวนผู้สูงอายุเล่าเรื่องเหตุการณ์ประทับใจในอดีตของท่านให้ฟัง และรับฟังอย่างตั้งใจ จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ยังมีคนชื่นชมในบางส่วนของชีวิตของตนอยู่

4. อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น เมื่อผู้สูงอายุต้องการไปวัดหรือศาสนสถานต่าง ๆ ลูกหลาน ควรจัดเตรียมข้าวของต่าง ๆ ให้ และจัดการรับส่งหรือไปเป็นเพื่อน

5. เอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหาร และการออกกำลังกายหรือทำงานตามความถนัดให้เหมาะสมกับวัย

6. ที่พักอาศัย หากผู้สูงอายุต้องการแยกบ้านอยู่ หรือต้องการไปอยู่สถานพยาบาล ให้ก็ควรตามใจ และพาลูกหลานไปเยี่ยมเมื่อมีโอกาส ถ้าหากผู้สูงอายุรู้สึกเป็นสุข และต้องการอยู่ร่วมกับลูกหลาน ก็ให้อยู่บ้านเดียวกัน เพื่อเกิดความรู้สึกอบอุ่น

7. ช่วยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับญาติสนิท และเพื่อนร่วมวัยเดียวกัน โดยการพาไปเยี่ยมเยียน หรือเชิญเพื่อนฝูงญาติมิตร มาสังสรรค์ที่บ้านเป็นที่คลายเหงา พาไปสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุ เช่น วัด หรือชมรมผู้สูงอายุในชุมชน

8. ให้ความสำคัญเห็นคุณค่า และเคารพยกย่องนับถือ ด้วยการเชื่อฟังคำสั่งสอนและข้อแนะนำจากผู้สูงอายุ ร่วมมือกันรักษาฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของไทย เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นต้น

9. ให้อภัยในความหลงลืม และความผิดพลาดที่ผู้สูงอายุกระทำ และยิ่งกว่านั้น ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจที่เหมาะสมด้วย

10. ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย หรือพาไปตรวจสุขภาพให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเจ็บป่วยหนัก เรื้อรัง
จุฬาเวชเนอร์สซิ่งแคร์ (ในเครือ บจก.รพ.จุฬาเวช)


 
Current Pageid = 19